indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

28.12. 2001 - 8.1.2002

ARCHIV

NÁVRH ODŠKODNĚNÍ OBČANU NĚMECKÉ NÁRODNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE.

(Komise "Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku" konané 24.02.2001 v Praze)

Preambule:

My, demokraticky zvolení reprezentanti občanů České republiky hlásících se k německé národnosti prohlašujeme, že tito občané jsou loajální obyvatelé České republiky.

Vyjadřujeme svůj nesouhlas s porušováním lidských práv a svobod této menšiny uplatňovaného československým státem od počátku roku 1945, především však na základě Dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakožto i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,z 21.06.1945, Ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/ 1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, z 2.08.1945, Dekretu presidenta republiky č.71/ 1945 Sb., o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství, z 19.09.1945 a Dekretu presidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, z 25.10.1945.

Udělením československého státního občanství bylo stvrzeno, že se nedopustili žádného činu vůči ČSR a proto pokládáme za nezákonné, že se na nadále vztahují Dekrety presidenta republiky.

Na základě faktického uplatnění těchto dekretů došlo a dochází k hrubému porušování lidských práv a svobod německé menšiny. Mimo již uvedeného zbavení čs. státního občanství, konfiskace majetku a povinného pracovního nasazení, docházelo u českých, moravských a slezských Němců, kteří zde zůstali po roce 1946, tedy po ukončení odsunů do Německa, na území Československé republiky k dalšímu omezování lidských práv a svobod. Tito občané byli po roce 1990, s výjimkou zemědělské půdy, vyřazeni z možnosti restituci na základě rozhodnutí parlamentu ČSFR, kdy byla hranice restituci stanovena dnem 25.2.1948.

Za gesto dobré vůle Českého státu považujeme:

 1. Na základě prohlášení premiéra České republiky o "vyhaslosti" výše uvedených dekretů žádáme , aby obě komory Parlamentu České republiky vydaly usnesení, že od samého počátku pozbývají výše uvedené dekrety platnosti pro občany německé národnosti žijících k tomuto datu trvale v České republice.
 2. Požadujeme navrácení majetku, který byl občanům německé národnosti zkonfiskován na základě dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb. č. 108/1945 Sb. a k ním příslušným předpisům a souvisejícím dokumentů, Tato konfiskace majetku všech osob německé a maďarské národnosti, bez ohledu na státní příslušnost (§1, odst.1, písm. a dekretu č. 12/1945 Sb.) byla provedena jen na základě to, že osoby na něž se toto rozhodnuti vztahovalo, na všechny při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásily k německé nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo útvarů nebo politických stran, sdružujících osoby německé nebo maďarské národnosti (§2 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb.), tedy jen na základě toho, že se osoba hlásila k německé národnosti (i když v §1 odst. 2 se hovoří:s výjimkou osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, což se prakticky vůbec nedělo). V případě nemožnosti navrácení majetku z důvodu jejich fyzické neexistence nebo proto, že by navrácením došla újmy druhá osoba, požadujeme finanční náhradu ve výši aktuálního odhadu majetku ke dni 1.1.2001.
 3. Jako odškodnění za pracovní povinnost na základě dekretu č.71/1945 Sb., která se vztahovala na všechny osoby německé národnosti, které podle dekretu č. 33/1945 Sb. a s ním souvisejícími směrnicemi a vyhláškami pozbyly čs. státního občanství a jemuž podléhali muži od dokonaného 14. do dokonaného 60 roku věku a ženy od dokonaného 15. do dokonaného 50. roku věku, požadujeme fonační náhradu za dobu strávenou v pracovním nasazení a to:
  1. proplacení 100 .- Kč za každý odpracovaný den nebo den stráveny ve sběrném, internačním nebo pracovním táboře bez ohledu na věk, neboť v praxi byli zaměstnávání lidé pod i nad hranicí výše citovaného věku.
  2. finanční příspěvek ke starobnímu důchodu ve výši 15.- Kč za každý celý odpracovaný měsíc nebo za měsíc strávený ve sběrném, internačním nebo pracovním táboře.
  3. jednorázovou výplatu částky rovnající se 20% výše průměrné mzdy v České republice ke dni 1.1.2001 za každý započatý měsíc pracovní povinnosti ve kterém byla srážka 20% z hrubé mzdy /náhrady) na základě směrnice MV uveřejněné ve vyhlášce č. 500 Ú.l. l ze dne 11.12.1945 uplatňována.
 4. Navrácení vázaných vkladů příslušníků německé menšiny ve výši přepočtu na kupní silu ke dni 1.1.2001.
 5. Odškodnění osob německé národnosti za újmy způsobené násilným přesídlením na základě výnosu ministerstva vnitra z 21.5. a 19.6.1947 o plánovitém pracovním přikázání Němců, znemožněním přístupu k vyššímu vzdělání, násilnou změnou jména, kriminalizaci německé menšiny ze strany státních a správních orgánů a dalším, jednorázovou výplatou ve výši 10 000,- Kč.

Případné vzniklé nároky přecházejí v případě úmrtí oběti stejným dílem na žijící manžela/ku a děti. V případě, že osoba nezanechala ani manžela/ku, ani děti, mohou požádat stejným dílem sourozenci oběti. V případě, že tyto osoby neuplatní tento nárok, přechází tento na oprávněné dědice.

Přílohy:
1.Historický exkurs (Franz Chocholaty Gröger)