indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

17.9.-20.9. 2001

 

ARCHIV

Snaha o zahojení ran, způsobených brutálním vyhnáním německého obyvatelstva z někdejšího Československa, má leckdy podobu toho, čemu Masaryk říkal drobná všední politická práce. Uveřejňujeme zde projekt, vypracovaný Sdružením, rodáků a přátel města Žatce, které zahrnuje nynější Žatečany v ČR, ve spolupráci s Kulturkreis Saaz, sdružujícím kdysi vyhnané obyvatele města.
(bd)

ŽATECKÁ CESTA

(Projekt Sdružení rodáků a přátel města Žatce)

Různá občanská sdružení a společenské skupiny v České republice se snaží o jisté porozumění a smíření s tím, co bylo spácháno na vyhnaných Němcích po skončení druhé světové války a uskutečnění bezpráví, zločinů a křivd.

Jednou z těchto skupin je také naše Sdružení rodáků a přátel města Žatce (Saaz an der Eger). Vzhledem ke složitosti tohoto těžkého úkolu, jenž vyplývá z rozdílných cest, kterými po tomto násilném rozdělení tyto národnostní skupiny šly, vznikla idea a program dílčího charakteru:

ŽATECKÁ CESTA,
která představuje trvalý a plodný demokratický dialog.

Pouhé prohlášení lítosti se zdá z pohledu na těžké utrpení, tělesné i duševní bolesti, jako i tragické osudy jednotlivců nedůsledné a nevhodné. O osudech jednotlivců hovoříme proto, že osobní bolest a utrpení jednotlivce máme na mysli v první řadě. Není naším úmyslem zatlačit velký počet obětí do pozadí. Je zřejmé, že omluva může přijít jen od těch, kteří za tato bezpráví nesou zodpovědnost, a těch, kteří mlčeli.

Bylo již učiněno mnoho prohlášení a jistě přijdou další. Ale každé prohlášení vždy zároveň nechá mnoho otázek otevřených, nevyřešených a to je, podle našeho názoru, nedostačující. Naše Sdružení chce společnou cestu Němců a Čechů v dějinách města Žatce rozpracovat zcela pravdivě a přispět tak k trvalému smíření a zodpovědnému řešení těchto problémů.

Jedním z prvních kroků Žatecké cesty - vzájemným trvalým demokratickým dialogem mezi Sdružením rodáků a přátel města Žatce v České republice a subjekty i jednotlivci v SRN je především dohoda s Kulturkreis Saaz e.V. Roth ve Spolkové republice Německo.

SRPMŽ (ČR) a Kulturkreis Saaz e.V. Roth (SRN) již potvrdily uzavření dohody o vzájemné spolupráci na podporu a ve prospěch města Žatce. Oba partneři by chtěli přispět k rozvoji města a jeho kulturní oblasti vzájemnými setkáními i prezentačními publikacemi. Společnými silami chtějí vrátit ztracenou vážnost města, aby se opět zařadilo mezi nejvýznamnější centra, ke kterým historicky i fakticky od nepaměti patří. Stejně tak jde o záchranu historického jádra města. Obě strany stvrdily, že docílily dohody v následujících konkrétních činnostech:

1/ Příprava a vydání Grafických listů města Žatce (německy, česky)

2/ Příprava a vydání prezentační publikace města Žatce (německy, česky)

3/ Společné odhalení Pamětní desky zavražděným německým spoluobčanům po skončení války 1945 v Žatci a Postoloprtech

4/ Vypisování každoroční literární soutěže pro žáky a mládež o společných českých a německých dějinách Žatce

5/ Příprava semináře o historii pravdivých dějin města Žatce od počátků až po současnost ve spolupráci německých a českých renomovaných historiků.

* * *

SRPMŽ rozšiřuje tuto dohodu o konkretizaci výše uvedeného, i o další body a návrhy okruhů a akcí, které tak dotvářejí celkový projekt, který by byl průběžně doplňován. Další konkrétní úkoly ŽATECKÉ CESTY:

SRPMŽ počítá na obou stranách s důstojným vyrovnáním s minulostí, jako dílčí akt v celkovém úsilí o normalizaci vzájemných českých a sudetoněmeckých vztahů. Konkrétně viz výše bod 3/. Na návrhu textu a grafickém ztvárnění Pamětní desky by měli spolupracovat renomovaní historici ČR a SRN.

SRPMŽ zajistí a připraví výstavu historických dokumentů s vernisáží v Žatci s vyzdvižením německých exponátů a přednáškou nebo seminářem o německém Žatci. Německá strana - Kulturkreis Saaz e.V. zajistí a dopraví příslušné exponáty z NSR a zajistí řečníka-historika. Navrhujeme termín: Při příležitosti odkrytí Pamětní desky v Žatci nebo při oslavě milénia Žatce v roce 2004. Zároveň na obou stranách hledat rodáky - historiky, kteří by pomohli odhalit pravdivé informace z historie obou národů a konkrétních dějin Žatce a Žatecka pro historický vzpomínkový almanach a výhledově další připravované publikace.

Výbor SRPMŽ zve na I.sraz rodáků a přátel města Žatce dne 15.9.2001 do Žatce delegaci zástupců německých rodáků. Na tuto akci mají možnost přijet individuálně i další zájemci, ale nutné nahlásit jejich účast předem z důvodů organizačního zajištění, ubytování, stravování a přípravy programu.

Ve vzájemné spolupráci s Kulturkreis Saaz e.V. připravovat na podzim roku 2002 nebo u příležitosti milénia města Žatce v roce 2004 celosvětový sjezd Žatečanů. Zvážit tyto termíny a jmenovat zodpovědné osoby pro přípravu a spolupráci. Delegace SRPMŽ se zúčastní srazu německých Žatečanů dne 23.9.2001 v Německu včetně se starostou města Žatce.

SRPMŽ spolu s Městským úřadem v Žatci a Kulturkreis Saaz e.V. zahájilo v roce 2101 tradici a vyhlásilo každoroční literární soutěž pro děti a mládež města Žatce, kde je součástí i kategorie - německá historie města Žatce (viz výše bod 4/). Vítězné práce budou vždy publikovány v místním tisku a připravovaném almanachu. Na odměnách autorům nejlepších prací se budou podílet všichni vyhlašovatelé, stejně tak na výrobních nákladech almanachu.

V případě zájmu ze strany německých krajanů nabízí SRPMŽ možnost zprostředkování nebo přímou placenou službu - pravidelné upravování a starání se o pietní místa - hroby německých Žatečanů na městském hřbitově v Žatci, ale také na ostatních venkovských hřbitovech regionu Žatecka.

SRPMŽ bude usilovat o navázání kontaktů a spojení s německými cestovními kancelářemi, kterým by recipročně zprostředkovalo turistické akce a poznávací návštěvy pro zvýšení cizineckého ruchu v ČR a konkrétně v Žatci a na Žatecku.

SRPMŽ chce nastolit diskusi o možnostech recipročních výměn dětí a mládeže do rodin v Žatci a rodin Žatečanů v Německu, výměny informací a navázání stáží a konzultačních pobytů podnikatelů, úředníků a lékařů, rozvoj vzájemné činnosti a obchodu.

Pomáhat rozvíjet oboustranné podnikatelské aktivity, ze strany SRPMŽ v úzké součinnosti s MÚ v Žatci napomáhat k získávání výhodných nabídek a obchodů a podnikatelských záměrů pro německé partnery a němečtí Žatečané a další příznivci města pomáhat získávat investory pro průmyslové oblasti města a Žatecka, pomáhat získávat německé firmy pro působení v Žatci. Navázat výměnu informací z podnikatelské sféry, reciproční stáže a konzultační pobyty podnikatelských subjektů i jednotlivců.

Spolupracovat na úseku mediální prezentace našich cílů a akcí, o spolupráci recipročně informovat v médiích v ČR a v SRN. Konkrétně připravit články pro Žatecké noviny, vzpomínky na minulost Žatce a tehdejší život v něm a vyznání k městu německých Žatečanů a opačně do tisku v SRN vzpomínky a vyjádření a vzkazy českých žateckých rodáků. Zároveň spolupracovat na prezentačních publikacích o Žatci.

Výbor Sdružení rodáků a přátel města Žatce ČR / červenec 2001