indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

8.11. - 13.11.2004

ARCHIV

Dokument: Demokratická iniciativa žádá o registraci

Demokratická iniciativa vznikla v roce 1987 jako nezávislá iniciativa s vysloveně politickými cíli. Chtěla napomáhat přechodu od komunistické diktatury k otevřené demokratické společnosti. Týden před listopadovým převratem, 11. listopadu 1989, se obrátila na ministerstvo vnitra ČSSR s následující žádostí.

Žádost předsednictva Československé demokratické iniciativy o registraci hnutí jako nezávislé politické strany, zaslaná ministerstvu vnitra ČSSR 11. 11. 1989

Předsednictvo politického a společenského hnutí Československá demokratická iniciativa žádá tímto o registraci našeho hnutí jako nezávislé politické strany. Cílem nezávislé politické strany Československá iniciativa je v rámci helsinského procesu a ve spolupráci s ostatními demokratickými silami v ČSSR přispět k překonání současné krize československé společnosti, k vytvoření pluralitního československého státu s rozvinutým tržním hospodářstvím, se zabezpečenými lidskými právy a občanskými svobodami.

Název strany zní: Československá demokratická iniciativa. Jejím sídlem je Praha, její působnost je ČSSR (tzn. ČSR a SSR). Členem strany se může stát každý československý občan, který dosáhl stáří šestnácti let. Bližší údaje o straně Československá demokratická iniciativa podává její program a ideově organizační zásady, obsažené v příloze.

Současné československé zákonodárství (zák. č. 68/51) neumožňuje registraci nezávislé politické strany. Odvoláváme se proto přímo na práva, která poskytuje československým občanům Mezinárodní pakt o občanských a politických právech jako součást právního řádu ČSSR. Jde zejména o články:

 • 18 - svoboda myšlení, víry a náboženství
 • 19 - svoboda projevu
 • 21 -právo na shromažďování

a zvláště o články:

 • 22 - právo na svobodné sdružování
 • 25 - právo podílet se na vedení veřejných záležitostí

Odvoláváme se dále na Závěrečný dokument vídeňské následné schůzky KBSE, jehož je československá vláda signatářem a který je pro ni závazný, zvl. na čl. 26 Principů. Tento článek stanoví právo jednotlivých osob napomáhat ustanovení dokumentů KBSE - což je jedním z hlavních záměrů a cílů ČsDI - a "sdružovat se za tímto účelem s jinými." Státním orgánům pak vzhledem k osobám, institucím a organizacím podporujícím dokumenty KBSE stanoví povinnost "odstraňovat, kde existují, zákonodárné a správní překážky, jež jsou neslučitelné s ustanoveními KBSE."

Do doby, než bude nová politická strana zaregistrována, bude Československá demokratická iniciativa působit neformálně, přičemž bude vznášet nárok na uskutečňování všech funkcí, které příslušejí politické straně, vyjma povinného placení členských příspěvků.

Bohumil Doležal
Martin Litomiský
Emanuel Mandler
Jan Scheinost
Ilja Storoženko
Karel Štindl

Členové předsednictva ČsDI
Eva Štolbová
Hana Vosečková

Za správnost Emanuel Mandler
Nad Lesním divadlem 1213, Praha 4

(Čas Demokratické iniciativy 1987-1990, Praha 1993, s. 200)

Programové požadavky nezávislé politické strany Československá demokratická iniciativa

Československá demokratická iniciativa se ustavila a zahájila činnost zejména proto, aby přispěla k řešení hluboké morální, politické a hospodářské krize, kterou v současné době prochází československá společnost a její stát. Tato krize vznikla a prohlubovala se v důsledku potlačení lidských práv, zrušení demokratického systému a přeměny tržního hospodářství v direktivní hospodářský systém s centrálním plánováním a státním monopolem. Její řešení spočívá v zajištění občanských svobod a lidských práv, v postupném nahrazení autoritativního systému systémem demokratickým a přechodem k svobodnému tržnímu hospodářství. Aby se tak stalo, je třeba překonat celospolečenskou krizi jak v oblasti morální a politické, tak hospodářské.

I. Morální krize vede ke ztrátě životní orientace jednotlivce a k tragickému zeslabení národního vědomí. Aktivizace obojího vyžaduje překonat společenské klima poznamenané bezprávím a nesvobodou. Československá demokratická iniciativa požaduje

Okamžité přijetí dočasných zákonů, které až do doby, než vstoupí v platnost demokratická ústava zajistí

 • - svobodu nábožeství, názoru a projevu
 • - svobodu sdružování a shromažřování
 • - svobodu pohybu a cestování

Za týmž účelem ČsDI žádá

Přijetí zákonných a dalších opatření, která s okamžitou platností omezí početnost a moc ozbrojených složek, zejména policie, uskuteční zkrácení vojenské prezenční služby a zavedení náhradní civilní služby.

Všechna předchozí opatření předpokládají amnestii pro všechny politické vězně a pro přečiny motivované politicky.

II. krize politická a ústavně právní vychází z umělého a radikálního omezení suverenity ČSSR. Pro její překonání je nejprve třeba, aby československé správní orgány odmítly ozbrojený zásah armád pěti států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 a všechny jeho následky. Tento požadavek tedy zároveň obsahuje zásadní námitku proti oprávněnosti nynějších státních, správních a zastupitelských orgánů všech stupňů reprezentovat obyvatelstvo. Tyto orgány jsou složeny nikoli z volených zástupců lidu, nýbrž z úředníků dosazených z vůle nomenklatury.

Československá demokratická iniciativa žádá,
Aby k 1. 2. 1990 byla zvláštním ústavním zákonem ukončena činnost FS ČSSR a aby k témuž datu byly provedeny demokratické volby do přechodného zastupitelského sboru, pověřeného

 • - vytvořením vlády občanského soužití
 • - vypracováním demokratické ústavy ČSSR;
 • - přijetím zákona o svobodných volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů.

III. Progresivní krize postihuje všechny oblasti našeho života související s hospodářstvím - od jeho řízení až po výrobu, spotřebu a životní úroveň.. Zajištění nezbytných potřeb československé společnosti pro budoucnost předpokládá, aby vláda občanského soužití vypracovala odborné programy:

1.pro přechod k tržnímu hospodářství bez direktivního řízení, centrálního plánování as státního monopolu na vlastnictví výrobních prostředků - s ústavně zajištěným soukromým a družstevním vlastnictvím a se zabezpečení svobodných hospodářských vztahů k zahraničí;

2.pro záchranu nejohroženějších částí životního prostředí a přírody a pro celkové ozdravění životního prostředí;

3.pro uskutečnění sociálních opatření, která budou čelit nepříznivým důsledkům strukturálních změn, přestavby cen a uvolnění hospodářského života;

4.pro zajištění spotřebitelských a odborových svobod včetně povzbuzení oblasti služeb;

5.pro podstatné zlepšení národního zdraví a pro základní zkvalitnění československého zdravotnictví.

Československá demokratická iniciativa je si vědoma toho, že předložené programové požadavky nemůže prosadit sama. Hodlá za tím účelem spolupracovat s nezávislými politickými skupinami, s dalšími občanskými aktivitami, jakož i s jednotlivci a aktivitami v oficiálních institucích a strukturách a s těmito organizacemi samými, pokud tyto aktivity a jednotlivce budou mít o takovou spolupráci zájem.

(Čas Demokratické iniciativy, s. 201 n.)