indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

27.10. - 1.11.2003

ARCHIV

Humanitární gesto vůči zvlášť těžce postiženým sudetským Němcům

Pracovní výbor sudetoněmeckých sociálních spolků

Německo-český fond budoucnosti

Na Kazance 634/7

Praha 7

Příloha: 1 projekt

Dopisem z 2. listopadu 1999 bavorskému ministerskému předsedovi dal spolkový ministr zahraničních věcí pan Joschka Fischer podnět, aby byl Německo-českému Fondu budoucnosti předložen návrh projektu, jenž by konkretizoval sociální opatření pro zvlášť těžké případy z okruhu sudetoněmecké národní skupiny, pokud jde o kriteria, okruh postižených a (finanční) objem. Dalším dopisem z 6. května 2003 potvrdil ministr zahraničí bavorskému ministerskému předsedovi, že by spolková vláda přivítala smířlivé gesto, např. humanitární gesto vůči zvlášť těžce postiženým sudetským Němcům, a zdůraznil, že by takový projekt mohl přispět k dalšímu zlepšení bilaterálních vztahů, za předpokladu, že iniciativu podpoří i česká strana.

Pracovní výbor sudetoněmeckých sociálních spolků se tohoto návrhu chopil a rád by přispěl ve smyslu Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997 k otevření cesty ke smíření Čechů a Němců. S tímto záměrem jsme zpracovali projekt, uvedený v příloze. Žádáme, aby prostředky potřebné pro tento projekt byly poskytnuty z Německo-českého fondu budoucnosti.

Při vypracování projektu jsme se řídili těmito úvahami:

I.

Projekt by měl pomoci vyléčit duševní rány sudetoněmeckých obětí. Jeho předmětem je dobrovolné finanční gesto, které má ukázat obětem, že excesů, jimiž trpěly, se dnes lituje. Přitom je v popředí ideální hodnota. Právní nároky projekt ani nevznáší, ani je svou realizací neuznává. Při provádění projektu budeme usilovat, aby byl uznán jako přínos ke smíření.

II.

Gesto má být poskytnuto sudetoněmeckým obětem nezávisle na jejich dnešní státní příslušnosti. Jsme připraveni otevřít projekt i ve prospěch německé menšiny v České republice. Tento okruh osob chceme však zahrnout do našeho projektu teprve tehdy, pokud Česká republika nepřijme vlastní úpravu pro tyto lidi. Není naším úmyslem rušit vnitročeskou diskusi o vstřícných krocích vůči německé menšině.

III.

Duševní rány, které mají být zhojeny tímto projektem, vznikly různými způsoby odnětí svobody či týrání. Proto budou tyto případy použity jako kritéria pro označení zvlášť těžce postižených osob. Pro definici těchto kritérií jsme zvolili řešení, které jednak umožňuje omezit výběr na zvlášť těžké případy, a jednak umožňuje zpracování žádostí bez přemrštěných nároků na administrativu.

  • Z případů odnětí svobody mají být zvláště zohledněny ty, které se jeví být v rozporu s lidskými právy. Přitom půjde jen o účinky v jednotlivém případě.

  • Trvalé poškození zdraví v důsledku týrání bude z praktických důvodů definováno odkazem na právní normu ohledně zdravotně těžce postižených v SRN, protože většina předpokládaných žadatelů se bude moci odvolat na existující podklady. Na žadatele mimo okruh platnosti právní normy pro tělesně těžce postižené v SRN budou muset být tato pravidla uplatněna odpovídajícím způsobem při prověřování žádostí.

IV.

Náš projekt nemá přinést prospěch žádnému aktivnímu podporovateli nacionálního socialismu. Proto mají být vyloučeni hlavní viníci nebo zatížení ve smyslu zákonů k osvobození od nacionálního socialismu a militarismu. Tak náš projekt navážeme na úpravy, vydané v roce 1946 na pokyn a se souhlasem Spojenců. Na žadatele v rámci okruhu platnosti těchto úprav musí být při prověření jejich žádosti náležitě uplatněna odpovídající materiální kritéria.

V.

Abychom zaručili korektní dodržení všech kritérií, zavazujeme se předložit Fondu budoucnosti periodickou zprávu o tom, jak byly použity obdržené prostředky a na žádost revizní komise poskytnout podklady nutné k vykonávání kontrolní funkce a podpořit jejich prověření.

VI.

Finanční prostředky potřebné pro náš projekt odhadujeme na 4,5 milionů euro. Přesný výpočet nemůžeme ještě předložit. K tomu bychom museli náš projekt zveřejnit a shromáždit požadavky. To by však bylo v rozporu s naším důsledným úsilím nebudit žádná očekávání, dříve než bude zajištěno, že mohou být naplněna. Proto také považujeme za předčasné vyčíslit výši jednorázové výplaty, která by mohla být přiznána jednotlivým obětem. Prohlašujeme však, že z celkové sumy, která nám bude přidělena, neposkytneme žádné oběti vyšší částku, než jakou může obdržet jednotlivá oběť národního socialismu z "Projektu humanitární pomoci pro oběti nacionálně socialistického násilí z Německo-českého fondu budoucnosti" nebo z nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost". Jsme připraveni na přání správní rady po schválení našich kritérií projekt zveřejnit, shromáždit požadavky a na tomto základě dát k dispozici přesnější čísla.

VII.

Česko-německý fond budoucnosti slouží podle čl. VII odst. 2 Česko-německé deklarace z roku 1997, čl. II. Odst. 1 zakládající listiny Česko-německého fondu budoucnosti a č. 2. č. 2.1. stanov Fondu budoucnosti "k financování projektů společného zájmu". Výčet projektů v Deklaraci je uveden slůvkem "jako". To dokládá, že výčet jsou jen příklady a že může podporovat i jiné projekty, když odpovídají nadřazenému cíli Fondu. Je zjevné, že smíření Čechů a sudetských Němců je v zájmu obou sousedících států. Uvolnění prostředků z Česko-německého fondu budoucnosti pro náš projekt je proto v rámci poslání Fondu. Podporuje také politování nad excesy, které je vyjádřeno v bodě III. Česko-německé deklarace.

S předlohou jsme úmyslně čekali do chvíle, kdy bude vypořádání s českými obětmi nacionálního socialismu a s totálně nasazenými na dobré cestě. Nyní však se domníváme, že její rychlé schválení je nezbytné. Vždyť lidé, pro něž je náš projekt zamýšlen, jsou staří, většina z nich ostatně již zemřela.

Záleží nám na tom, abychom tento projekt smíření v oboustranné shodě úspěšně zakončili. Proto ho sami nezveřejníme a spoléháme na to, že tak neučiní ani druhá strana.

S přátelskými pozdravy

Wolfgang Egerter
Předseda
dr. Walter Rzepka
místopředseda
Günter Beiter
místopředseda

Humanitární gesto ve prospěch zvlášť těžce postižených sudetských Němců

Projekt pracovního výboru Sudetoněmeckých sociálních spolků

Ke konci druhé světové války a bezprostředně po ní utrpěli mnozí sudetští Němci na území ČSR utrpení a bezpráví vězněním, nucenou prací a týráním. Většina těchto obětí již zemřela. Tím víc je žádoucí, současné mezinárodní úsilí o zmírnění následků války logicky rozšířit i na dosud žijící osoby z tohoto okruhu a ukázat jim, že oni ani jejich osudy nejsou zapomenuti. To se může stát humanitárním gestem z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Má sloužit k tomu, vyjádřit dnešní společné předsvědčení Němců a Čechů, že je třeba odsoudit porušování lidské důstojnosti nezávisle na tom, jakou má oběť národnost.

Čl. 1
Účel a zásady projektu

Účelem projektu je humanitární gesto formou jednorázové finanční podpory sudetoněmeckým obětem, které byly na konci druhé světové války a v bezprostředně poválečné době na výsostném československém území zvlášť těžce poškozeny zásahy do jejich osobní sféry podle čl. 3. Toto humanitární gesto má dát najevo respekt před utrpením těchto obětí a má přispět k tomu, aby se zahojila jejich poraněná lidská důstojnost.

Jednorázová výplata má být obětem k dispozici v plné výši, sčítání s jinými nároky nebo závazky obětí je vyloučeno. Právní nárok obětí na poskytnutí výplaty neexistuje. Právní cesta je vyloučena.

Čl. 2.
Navrhovatel a realizátor projektu

Navrhovatelem a realizátorem projektu je

"Pracovní výbor sudetoněmeckých sociálních spolků"

Členové jsou:
Sudetoněmecký sociální spolek, registrovaný spolek
Sociální spolek Ackermannovy obce, registrovaný spolek
Sociální spolek Seligerovy obce, registrovaný spolek

Pracovní výbor sudetoněmeckých sociálních spolků je připraven zapojit do provádění tohoto projektu Zemské shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dohodou o spolupráci.

Pracovní výbor je připraven získat způsobilost k právním úkonům přeměnou v zaregistrovaný spolek podle německého občanského práva.

Představenstvo pracovního výboru tvoří nyní:

Wolfgang Egerter, předseda
Dr. Walter Rzepka, místopředseda
Günter Beiter, místopředseda.
Všichni tři jsou společně oprávněni k zastupování výboru.

Jednatelem je Raimund Paleczek,
Jehož představenstvo zplnomocnilo ve všech záležitostech běžné správy.

Adresa: Hessstrasse 26, Mnichov
Poštovní schránka 34 01 61, 80098 Mnichov
Tel. (089) 27 29 42 - 0
Fax (089) 27 29 42 - 40
e-mail: Ackermann_Gemeinde@t-online.de

čl. 3
Příjemci výplaty

Jednorázovou výplatu mohou obdržet - nezávisle na své nynější státní příslušnosti - sudetoněmecké oběti, které zažily v letech 1945-48 na československém státním území křivdu a bezpráví odnětím svobody nebo trvalým poškozením zdraví nebo obojím.

Odnětím svobody v tomto smyslu je každý způsob vazby, internace nebo uvěznění, pokud jeho začátek spadá do uvedeného období a jsou splněna další kritéria podle čl. 3. Nebude však zohledněn pobyt v táboře k přípravě násilného vysídlení. Pokud bylo odnětí svobody v souvislosti s trestním stíháním, bude v rámci projektu zohledněno pouze tehdy,

  • pokud se jednalo o vyšetřovací vazbu, po níž nenásledovalo odsouzení v trestní věci,

  • pokud odsouzení v trestní věci bylo neslučitelné s všeobecně uznávanými právními zásadami vzhledem k velkému nepoměru mezi trestem a vinou,

  • pokud bylo nutné trest odpykat za nelidských podmínek.

Odnětím svobody ve smyslu projektu je i nucená práce. Nucená práce v zemědělství však bude zohledněna pouze tehdy, pokud byl dotyčný nuceně ubytován mimo své dosavadní bydliště.

Trvalým poškozením zdraví ve smyslu projektu je každý přetrvávající fyzický nebo psychický následek týrání, pokud toto poškození podle právní normy pro těžce postižené v SRN odpovídá aspoň stupni postižení 30%

Jednorázovou výplatu nedostane ten, kdo je hlavním viníkem nebo obtíženým ve smyslu zákonů k osvobození od nacionálního socialismu a militarismu, vydaných podle směrnic spojenecké dozorčí rady německými zeměmi. Kdo v době účinnosti těchto zákonů žil mimo územní, kde platily, a nebyl tedy přezkoumán řízením denacifikačního soudu, nebude v rámci projektu zohledněn, pokud by byl býval při uplatnění těchto zákonů zjevně považován za hlavního viníka nebo obtíženého.

Čl. 4.
Výše jednorázové výplaty

Výše jednorázové výplaty bude stanovena se zohledněním sumy, která bude pro projekt k dispozici po uplynutí lhůty pro podání žádosti (čl. 7).

Čl.5.
Uplatnění požadavku, důkazy

Jednorázová výplata bude poskytnuta jen na požádání. Když oběť zemře po uplatnění žádosti, dostanou jednorázovou výplatu dědici; částka může být vyplacena jednomu z nich se závazkem, že poskytne dále spoludědicům její odpovídající části. Když oběť zemřela po 30. červnu 1999, může za ni vznést žádost jeden z dědiců s účinností pro všechny spoludědice. To, že odpovídají kritériím, mohou oběti dokázat jakýmkoli vhodným způsobem, zvláště výmluvnými úředními dokumenty nebo písemnými prohlášeními svědků. Přípustná jsou i přísežná ujištění.

Čl. 6.
Správní náklady

K částečnému krytí věcných a osobních správních nákladů realizátorů projektu poskytne Fond budoucnosti 5% částky věnované na projekt.

Čl 7.
Řízení

První stupeň řízení

Realizátor projektu žádá na Česko-německém fondu budoucnosti schválení projektu na základě článků 1 až 6.

Druhý stupeň řízení

Jakmile bude schválení k dispozici, realizátor projekt zveřejní. Přitom poukáže na to, že žádosti o poskytnutí jednorázové výplaty musí být předloženy na formuláři určeném k tomuto účelu nejpozději do uplynutí jednoho roku ode dne, kdy správní rada Česko-německého fondu budoucnosti o projektu rozhodla.

Realizátor projektu přezkoumá všechny žádosti, které došly v příslušné lhůtě, a zjistí, zda jsou splněna kritéria projektu. Stanoví výši jednorázové výplaty (čl. 4) a ohlásí ji před rozhodnutím o žádostech Česko-německému fondu budoucnosti.

Realizátor projektu schválí jednorázové výplaty a poukáže přitom na motivy humanitárního gesta a na financování Česko-německým fondem budoucnosti.

Pro realizátora projektu platí, pokud mu nebude výslovně sděleno něco jiného, adresa a bankovní spojení, uvedené v žádosti. Peněžní částky, které nemohou být vyplaceny touto cestou, propadnou a budou vráceny Česko-německému fondu budoucnosti.

Mnichov, 20. června 2003-11-03

Wolfgang Egerter
Dr. Walter Rzepka
Günter Beiter

Tento projekt byl poslán v kopii pro informaci těmto osobám:

Spolkový ministr zahraničních věcí Joschka Fischer, poslanec Spolkového sněmu
Velvyslanec Dr. Boris Lazar
Velvyslanec Dr. Michael Libal
Ministr JUDr. Cyril Svoboda
Státní ministryně Christa Stewens, poslankyně Zemského sněmu
Ministerský předseda Dr. Edmund Stoiber, poslanec Zemského sněmu